Przejdź do głównej zawartości

Posty

Witryny

Zadania z witryn internetowych stanowią zawsze największą część egzaminu teoretycznego (ponad 1/3). Na egzaminie praktycznym, wszystkie arkusze zawierają zadania z edycji o formatowania stron.

HTML

HTML
(ang. HyperText Markup Language) – hipertekstowy język znaczników zatwierdzany jako standard, zwany rekomendacją, przez W3C (ang. World Wide Web Consortium), zawierającą miedzy innymi wykaz elementów i atrybutów (oraz ich wartości) stosowanych w danej wersji języka. Obecnie obowiązującym standardem jest wersja HTML 5.2[1].

SQL

SQL
(ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Zapytania SQL

Aby pobrać dane z bazy danych, musisz zażądać ich przy użyciu języka SQL (ang. Structured Query Language). SQL to język komputerowy bardzo podobny do angielskiego, ale rozpoznawany przez programy baz danych. Każde wykonywane zapytanie w rzeczywistości używa języka SQL.

Bazy danych

Zadania z baz danych stanowią zawsze istotną część egzaminu teoretycznego (około 30%). Na egzaminie praktycznym, zdecydowana większość arkuszy zawiera zadania z baz.

MS SQL

Microsoft SQL Server (MS SQL) – system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

Access

Microsoft Access – system obsługi relacyjnych baz danych, wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Podstawowymi obiektami są tabele, kwerendy, formularze, raporty i makra. Jest wymieniany jako wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego (alternatywą jest darmowy Libre Office zawierający składnik Base).