Szukaj na tym blogu

Bazy

System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)specjalizowane oprogramowanie umożliwiające wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych.
Administratorzy systemu bazy danych odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego

Zadania:

Poprawna kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych:
 1. Określenie zbioru danych, 
 2. Selekcja, 
 3. Określenie kluczy podstawowych tabel, 
 4. Określenie relacji.
Prawidłowa kolejność tworzenia bazy danych:
 1. określenie celu, 
 2. stworzenie tabel, 
 3. utworzenie relacji, 
 4. normalizacja.
Typ relacji
 • Jeden do jednego
 • Jeden do wielu
 • Wiele do wielu
Klucz podstawowy jest unikalny w obrębie tabeli. W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu jeden do jednego.
Klucz obcy w tabeli jest tworzony po to, aby zdefiniować relację 1..n wiążącą go z kluczem głównym innej tabeli. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie „wiele”, należy zdefiniować klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie „jeden”.
W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B.

Obiekty baz
 • Tabele
 • Kwerendy
 • Formularze
 • Raporty
Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole klucza podstawowego.
W celu przyśpieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych utworzyć indeks.
Formularz do obsługi baz danych tworzy się w celu wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować formularz.
Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem sterującym. 
Raport jest narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania.
Raport jest elementem bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu
Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się analizę wybranych danych.
Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy zdefiniować relację 1..n dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele

Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem jednorodnym.
encja
W relacyjnym modelu baz danych krotkami nazywa się wiersze tabeli z wyjątkiem wiersza nagłówkowego, w którym umieszcza się nazwy kolumn.
Tabela nieznormalizowana

Zdefiniowanie klucza obcego jest niezbędne do utworzenia relacji 1..n.
Zgodnie z właściwościami ACID, dotyczącym wykonania transakcji, wymaganie trwałości (ang. durability) oznacza, że dane zatwierdzone przez transakcję powinny być dostępne niezależnie od tego, co się będzie działo po jej zakończeniu.
Relacje 1:n
Poprawna zasada dotyczącą spójności danych w bazie danych pole klucza podstawowego nie może być puste.
W algebrze relacji operacja selekcji polega na wybieraniu krotek spełniających określone warunki.
Relacja w bazach danych jest logicznym połączeniem tabel.
Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nią powiązanej albo równa wartości NULL.
Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem centralnego wydawcy.
Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego musi być unikalna.
Mechanizmy nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami z przywilejami systemowymi.

Więcej na: