Szukaj na tym blogu

SQL

SQL
(ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.

Zadania

Podzbiory

SQL DQL
(ang. Data Query Language) język definiowania zapytań
SQL DML
(ang. Data Manipulation Language) język manipulacji danymi
SQL DDL
(ang. Data Definition Language) język definicji danych
SQL DCL
(ang. Data Control Language) język kontroli nad danymi

Typowe operacje na danych SQL DML (np. umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych) to DELETE, INSERT, UPDATE

Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE

Polecenia

CREATE TABLE - stworzy tabelę
  IF NOT EXISTS - stosuje się opcjonalnie, aby upewnić się, że brak w bazie danych takiej tabeli.
ALTER TABLE - zmienia strukturę tabeli.
ALTER TABLE ADD - dodaje do tabeli kolumnę
ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD COLUMN nazwa_kolumny typ_danych (np. varchar(20));

ALTER TABLE DROP COLUMN - usuwa z tabeli kolumnę
UPDATE - aktualizacja danych CONSTRAINT - tworzy klucz obcy DROP - usunwa istniejący obiekt.
DROP TABLE - usuwa tabelę
INSERT INTO - wprowadza dane do tabeli.
DELETE FROM WHERE- usunięcie rekordów

Funkcje

CONCAT()- łączenie wyświetlanego tekstu.
CHECK()
MIN - funkcja agregująca, liczy wartość minimalną kolumny zwróconej kwerendą

Klauzule

NOT NULL - stosowana w poleceniu CREATE TABLE, aby dane pole rekordu nie było puste
PRIMARY KEY - użycie przy deklaracji pola, powoduje że pole stanie się kluczem podstawowym.
DISTINCT - eliminuje duplikaty

Typy np.

char - stało-znakowy

Operatory np.

% - arytmetyczny modulo
<

Inne

DISTINCT
UNION ALL
DROP DATABASE - usuwa bazę
GRANT
INTERSECT - zwraca część wspólną wyników dwóch zapytań
INSERT INTO ... VALUES - dodanie rekordu do tabeli
UPDATE ... SET

Funkcja zdefiniowana - może być wywołana w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie

Interaktywne


https://egzamin-e14.blogspot.com/2017/01/repetytorium-cz-5-sql.html