Szukaj na tym blogu

C/C++

Strukturalnie i obiektowo

C/C++
C – strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX wieku przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

Przykład 1. Program w C (z informatora E.14)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    short int tablica[3] = {1, 2, 3};
    short int *p = tablica;
    int i;
    for(i=0; i<=2; i++)
    {
      printf("%d\n", *p);
      p++;
    }
    return 0;
}

C++ – został zaprojektowany przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów. Zachowanie zgodności z językiem C na poziomie kodu źródłowego pozostaje jednym z podstawowych celów projektowych.

Preludium

  • wielkość liter ma znaczenie
  • średnik ; jest wymagany

#include <iostream> - dołączenie pliku nagłówkowego do obsługi strumieni I/O

main()- funkcja główna, wywoływana podczas uruchomiania programu

using namespace std - przestrzeń nazw std, brak definicji wymaga zapisu z std::

count standardowe wyjście (ekran) lub std::count operator strumienia (<<)

cin standardowe wejście (klawiatura) lub std::cin operator strumienia (>>)

endl - koniec linii lub std::endl,

return 0 - zwracanie wartości 0 przez funkcję

{} - blok

Typy

deklaracja zmiennych, stałych, argumentów i wartości funkcji

bool - typ logiczny (wartości: true | false)

int - liczba całkowita

float, double - liczba rzeczywista

void - pusty

unsigned - słowo kluczowe, dodane przed wbudowanym typem danych, przesuwa zakres liczby wyłącznie na nieujemne.

string - łańcuch znaków

strukturalny - (struct)

wyliczeniowy - (enum)

const - deklaracja stałej

typ x* - wskaźnik

& zmienna - adres zmiennej

Operatory

Arytmetyczne:

+, -, *, /, %, ++, --, ()

Przypisania:

=, +=, %=, ...

Relacji:

==, <, >, <=, >=, !=

Bitowe:  

<<, >>

Logiczne:

||, &&

Instrukcje

Warunkowe

if, if else

switch (case, break, default)

Pętle
for
while

do while

Inne

 continue

Funkcje

Definiowanie
 
typ_wartości nazwa(typ_argumentu argument[, ...]) {
 
[return wartość]
 
 
Wywołanie
 
nazwa(argument[=wartość][, ...])
 
return -

rekurencja -

Tablice

Definiowanie

TypTablicy NazwaTablicy[LiczbaElementów]={w1, w2, ...}

NazwaTablicy[indeks] - element tablicy o podanym indeksie
Tablice indeksujemy od 0 (indeks < LiczbaElementów)

Obiekty

new - operator przydziela pamięć dla obiektu lub tablicy

Kwalifikatory dostępu: private, protected i public definiują mechanizm hermetyzacji

Hermetyzacja – jedno z założeń programowania obiektowego. Hermetyzacja polega na ukrywaniu pewnych danych składowych lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym danej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym. 

Polimorfizm -

Inne

Przeładowanie

Zintegrowane Środowiska Programistyczne (IDE):
Uwaga: Nie obowiązuje na E.14. i INF.03. .

Zadania:

Kurs (blog):

Więcej na: