Szukaj na tym blogu

Serwer SQL

Microsoft SQL Server (MS SQL) – system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO.

Zadania:

Polecenia

RESTORE DATABASE - przywraca bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa
BACKUP LOP - wykonuje kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego.
DBCC CHECKDB('',Repair_fast) - sprawdza spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy.

Inne

Rola o nazwie dbcreator pozwala na tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych.
Administrator systemu - posiada uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych.

Zadania

Serwer SQL
Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby ta kopia była poprawna i możliwa do późniejszego otworzenia, należy sprawdzić spójność bazy danych.
Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera baz danych, mogą pozwalać lub zabraniać wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawianie lub modyfikowanie danych.
REPAIR TABLE ... -  poleceń naprawi uszkodzoną tabelę
GRANT ALL PRIVILEGES ON ... TO ... - nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli ... użytkownikowi ... .
REVOKE SELECT ON ... FROM ... -  odbieranie uprawnień użytkownikowi

Przykłady

GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO adam
REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam
usunięcie tabeli lub jej rekordów.


GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan

REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan
tworzenie tabeli i wypełniania jej danymi.
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON klienci TO adam@localhost
manipulowania danymi w tabeli klienci.

Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów należy:
  • włączenie zapory.
  • stosowanie złożonych haseł do bazy.
  • blokowanie portów związanych z bazą danych.

Więcej na: