Szukaj na tym blogu

PHP

Typy zadań:


W arkuszu jest dostępna "ściągawka" z wybranych zagadnień języka PHP.

Tabela 1. Wybór funkcji języka PHP do obsługi bazy MySQLi i MariaDB

Funkcje biblioteki MySQLi | Zwracana wartość

mysqli_connect(serwer, użytkownik, hasło, nazwa_bazy) | id połączenia lub FALSE, gdy niepowodzenie

mysqli_select_db(id_polaczenia, nazwa_bazy) | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji

mysqli_error(id_polaczenia) | Tekst komunikatu błędu

mysqli_close(id_polaczenia) | TRUE/FALSE w zależności od stanu operacji

mysqli_query(id_polaczenia, zapytanie) | Wynik zapytania

mysqli_fetch_row(wynik_zapytania) | Tablica numeryczna odpowiadająca wierszowi zapytania

mysqli_fetch_array(wynik_zapytania) | Tablica zawierająca kolejny wiersz z podanych w wyniku zapytania lub FALSE, jeżeli nie ma więcej wierszy w wyniku zapytania

mysqli_num_rows(wynik_zapytania) | Liczba wierszy w podanym zapytaniu

mysqli_num_fields(wynik_zapytania) | Liczba kolumn w podanym zapytaniu